ИСТОРИЈСКИ АРХИВ НИШ

Description: F:\site\20 10 2017\images\logot.gif

 

 

 

 

 

 

Description: F:\site\20 10 2017\images\zgrada\3.jpg

 

Description: F:\site\20 10 2017\images\zgrada\10.jpg

 

Description: F:\site\20 10 2017\images\zgrada\10-1.jpg

 

Description: F:\site\20 10 2017\images\zgrada\10-4.jpg

 

Description: F:\site\20 10 2017\images\zgrada\10-5.jpg

 

 

 

И Н Ф О Р М А Т О Р


 


 

Услуге физичким и правним лицима


 

Коришћење архивске грађе

Архивска грађа која се чува у депоима Историјског архива Ниш доступна је за коришћење заинтересованим истраживачима. Они се пријављују попуњавањем пријаве у којој наводе за које су архивске фондове заинтересовани и у које сврхе (личне, професионалне).

Уколико се архивска грађа истражује за израду публикација, истраживач је у обавези да један примерак такве публикације достави Архиву без надокнаде. Коришћење архивске грађе могуће је само у просторијама Архива, уз могућност фотокопирања или скенирања потребних докумената.

Услужно сређивање архивске грађе

            На захтев стваралаца архивске грађе (регистратура), Историјски архив обавља посао сређивања архивске грађе и излучивања безвредног регистратурског материјала. Управни одбор Историјског архива Ниш је 26. 02. 2009. године усвојио Правилник о услугама које пружа Историјски архив Ниш којим су цене овог посла одређене на износ од 1.000,- до 2.000,- динара по дужном метру архивске грађе.

            Коришћење библиотечког фонда

Библиотека Историјског архива Ниш има преко 10000 књига и око 3000 часописа сврстаних у следеће целине: историја, књижевност, филозофија, политика, уметност, привреда, закони, религија и општа група. Има и наслова на бугарском, руском, француском, немачком и другим језицима.

Библиотечки фонд се може користити искључиво у читаоници Архива,  чланарина се не наплаћује.

 Поступак за издавање разних копија уверења

Историјски архив Ниш из архивских фондова у Нишу и још 7 општина, које чува, издаје грађанима копије различитих уверења - о радном стажу и личним дохоцима, уверења о завршеној школи, копије из сачуваних црквених матичних књига рођених, умрлих и венчаних од 1837. до 1913. године, затим грађевинске дозволе и друга документа из рада органа управе – месних и народноослободилачких одбора, општина и скупштина општина до 1979. године, предатих Архиву, и из рада предузећа која су престала са радом и код којих је завршен стечајни и ликвидациони поступак.

Потребно је да се грађанин обрати Историјском архиву Ниш (Тврђава бб) писаним образложеним захтевом о томе шта му је потребно или попуњавањем обрасца уколико долази лично. Издавање копије уверења о радном стажу и личним дохоцима се не наплаћује. Сва друга уверења и документа подлежу уплати републичке административне таксе, као и накнади за изналажење и обраду података. У року од 15 дана Архив у писаној форми одговара на захтев грађана.

Издавање копија грађевинских дозвола и пројеката наплаћује се од 1.000,- до 10.000,- динара за правна лица, у зависности од специфичности захтева и количине тражених докумената.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Историјски архив Ниш
Србија, 18000 Ниш, Тврђава б.б.
тел/факс: (+381 18) 515-608; 515-609, E-mail: arhivnis@mts.rs