ИСТОРИЈСКИ АРХИВ НИШ

 

   
   
 
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА НИША
 

 

 

Излагања са научног скупа у част двестоте годишњице Првог српског устанка 

/  The Conference Deducated to the 200th

Anniversary of the First Serbian Uprising  /

 

  

Слободанка Стојичић / Slobodanka Stojičić /

      Уставно питање у устаничкој Србији

      The Issue of the Constitution in Serbia during the 1804-1813 Uprising

 

Борислава Лилић / Borislava Lilić /

Учешће Нишлија у Првом српском устанку

The Citizens of Niš in the First Serbian Uprising

 
Предраг Пузовић / Predrag Puzović /

     Учешће свештенства у Првом српском устанку

     The Participation of the Clergy in the First Serbian Uprising

 

Радоје Костић  / Radoje Kostić /

      Стефан Живковић Нишлија, истакнути учесник Првог српског устанка

      Stephan Živković Nišlija – an outstanding participant of the First Serbian  
      Uprising

 

Славиша Недељковић / Slaviša Nedeljković /

      "Казивање савременика-мемоарска грађа о Првом српском устанку"
       Љубодрага Поповића

      A Review of the Book  ‘The Contemporaries’ Talks – the Memoirs Material
      of the First Serbian Uprising’ by Ljubodrag Popović

 

Љубодраг Поповић / Ljubodrag Popović /

      Прослава стогодишњице Првог српског устанка
      1904. године и стопедесетогодишњице 1954. године у Нишу

      The 100th and the 150th  Anniversaries of the First Serbian Uprising,
      Celebrated in 1904 and in 1954 in Niš

 

 

Миле Игњатовић / Mile Ignjatović /

      Збрињавање рањеника у Првом српском устанку

      Taking Care of the Wounded in the First Serbian Uprising

 

Чланци / Articles /

Гордана Милошевић / Gordana Milošević /

      Ремесијана – слика једног античког града

Remesiana  - The Picture of an Antique Town

 

Миомира Костић / Miomira Kostić /

Поглед на историју развитка кривичноправне заштите детета код нас

The Review of the History of Legal Protection and Responsibility of
Children  in our Country

 

Драгана Фрфулановић / Dragana Frfulanović /

Свети ратници као коњаници у цркви у Доњој Каменици

The Holly Warriors as Horsemen in the Church of Donija Kamenica

 

Марко Атлагић / Marko Atlagić /

Карађорђе и Цинцари

Karadjordje and the Tzintzars 

 

Наталија Јовановић / Natalija Jovanović /

Наставни планови и програми у Кнежевини Србији

The Syllabi  and Curricula for Elementary Schools in the Monarchy of
Serbia

 

Владимир Стојанчевић / Vladimir Stojančević /

Европске велике силе и ослободилачки покрет у Турској 1875-1878.

The European Great Powers and the Liberation Movement in Turkey
from 1875 to 1878.

 

Момир Самарџић / Momir Samardžić /

Рад међународне комисије за разграничење Србије
и обележавање српско – бугарске границе 1878-1879.

The Work of the International Commissionfor Establishing the Borders of
Serbia and Marking the Borders between Serbia and Bulgaria  1878 – 1879.

 

Владимир Алексић / Vladimir Aleksić /

Рад Станоја Станојевића на објављивању Ранкеовог зборника

The Work of Stanoje Stanojević in Editing the Ranke’s Proceedings

 

Игор Ђорђевић / Igor Đorđević /

"...Чувајте....Југославију..."

"…Take Care… of Yugoslavia…"

 

Ирена Љубомировић / Irena Ljubomirović /

Женска занатска школа у Сврљигу од 1934. до 1947. године

The Women Craft School in Svrljig from 1934 to 1947.

 

Небојша Ранђеловић и Владимир Вучковић / Nebojša Ranđelović i Vladimir Vučković /

Југословенски покрет Збор у Нишу

The Yugoslav Movement Zbor  in Niš

 

Слободан Ђ. Керкез / Slobodan Đ. Kerkez /

Србија и подела Југославије 1941. године

Serbia and the Division of Yugoslavia in 1941.

 

Павле Младеновић / Pavle Mladenović /

Трамвајски саобраћај у Нишу

The Trolley Transport in Niš

 

Прилози  / Contributions /

Миљана Ђорђевић / Miljana Đorđević /

Библиографија / Литература о Првом српском устанку – део фонда
библиотеке Историјског архива Ниш /

Bibliography

 

Невенка Вучковић / Nevenka Vučković /

Начелство округа Топличког 1880-1915. године

The Office of the Region of Toplica 1880-1915.

 

Јован Младеновић / Jovan Mladenović /

Белешка Стевана Сремца о прослави стоте годишњице Првог српског устанка

Stevan Sremac’s Critical Note on the Hundredth Anniversary of the First
Serbian Uprising


 

Прикази  / Reviews /

Невена Карабашевић / Nevena Karabašević /

Приказ фонда "Занатски еснаф за варош Ниш и округ Нишки"

A Review of the Fund ‘The Craftsmen Guild of the Town and Region of Niš’

 

Јован Младеновић / Jovan Mladenović /

Три капитална издања нишке библиотеке

The Three Major Editions of the Library of Niš

 

Стојанка Бојовић / Stojanka Bojović /

Заштита архивске грађе и регистратурског материјала
установа образовања на територији града Ниша од 2001-2004. године

The Conservation of the Archive and Registrar Materials of the Educational
Institutions at the Territory of Niš from 2001-2004.

 

Жижа Стојичић Драгићевић / Žiža Stojičić Dragićević /

      Дани европске баштине у Нишу

      The Days of the European Heritage in Niš

 

Мирослав Видосављевић  / Miroslav Vidosavljević /

      Шест векова манастира Свети Стеван у Липовцу

      Six centuries of monestery Sv. Stevan in Lipovac

 

ПЕШЧАНИК  II
 

Штампање другог броја часописа омогућили су:

 СКУПШТИНА ГРАДА НИША
(по пројекту који је усвојио Савет за културу Скупштине града Ниша)

 МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И МЕДИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

·   П  Е  Ш  Ч  А  Н  И  К   ·

  Часопис за историографију, архивистику и хуманистичке науке

 

Издавач:  Историјски архив града Нишa

Главни и одговорни уредник :  Мица Ђенић

Редакција : проф. др Зоран Ђорђевић · проф. др Радивој Радић ∙ проф. др Радош Љушић · проф. др Ема Миљковић доц. др Наталија Јовановић · проф. др Борислава Лилић мр Славиша Недељковић мр Бојана Крсмановић Вјера Митровић Љубодраг Поповић Мица Ђенић ∙ Љиљана Ђуровић ∙ Миљана Ђорђевић    Игор Ђорђевић

Секретар редакције :  Миљана Ђорђевић

Технички уредник :  Игор Ђорђевић

Лектор и коректор :  Миљана Ђорђевић

Ликовно решење насловне стране :  Славољуб Станковић

 Штампа : Свен, Ниш

Тираж : 500 примерака

 ISSN 1451-6373

 

ИСТОРИЈСКИ  АРХИВ ГРАДА НИША

 

ПЕШЧАНИК  II

 

Часопис за историографију, архивистику

и хуманистичке науке

 НИШ  · 2004 ·

 

 

НИШ  · 2004 ·

 

HISTORICAL ARCHIVE OF NIS

 SANDGLASS  II

 

Magazine for historiography, archivistics and
humanistic sciences

 

NIS · 2004 ·

 

 

            

 

 

 
   
Историјски архив Ниш
Србија, 18000 Ниш, Тврђава б.б.
тел/факс: (+381 18) 515-608; 515-609, E-mail: arhivnis@open.telekom.rs