ИСТОРИЈСКИ АРХИВ НИШ

 

   
   
 
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА НИША
 

 

         И С Т Р А Ж И В А Њ А

 

  

Др Слободанка Константиновић – Вилић, доц. др Миомира Костић /Slobodanka Konstantinović – Vilić, PhD,  Miomira Kostić, docent,  PhD/

      Врсте казни и облици кажњавања у Србији до краја
      Другог светског рата

      Types of sentences and various forms of punishment in Serbia in the period
      prior to the end of World War II

 

Доц. др Слободан Ђ. Керкез  /Slobodan Đ. Kerkez, PhD, docent/

Школе и наставни програми у Србији oд 1941-1944.

Schools and curriculums in Serbia in the perod from 1941 to 1944.

 
Доц. др Слободан Ђ. Керкез  /Slobodan Đ. Kerkez, PhD, docent/

     Просветно-културна политика у Србији oд 1941-1944.

     The educational – cultural policies in Serbia in the period from 1941 to 1944.

 

Дрaгицa Jaнкoвић-Mougkrakis  /Dragica Janković-Mougkrakis/

Мара Харисијадис, историчар уметности (1904-1994)

Mara Harisiadis:  the art critic (1904 – 1994)

 

Мирослав Видосављевић /Miroslav Vidosavljević/

Електро-машинска школа у Алексинцу, 145 година после

The Electro – mechanical School in Aleksinac, 145 years later

 

Чланци  / Articles /

Проф. др Драган Николић / Prof. Dragan Nikolic, LLD/

Словенски свет на размеђи племенских савеза и раних држава

         The Slavic World at the Crossroads between Tribal Leagues and Early 
         States
 

 

Доц. др Небојша Ранђеловић / Nebojša Ranđelović, PhD /

Особености Другог светског рата на тлу Југославије

         Character of World War II on the territory of the former Yugoslavia

 

Мр Добривоје Јовановић / Dobrivoje Jovanović, MA /

Преговори кнеза Милоша и Марашли Али-Паше у Ћуприји и
         Јагодини 1815.

The negotiations between prince Мiloš and the Мarašli Аli-Pasha in the towns
         of Jagodina and Ćuprija in 1815.

 

Mилорад Јовановић / Milorad Jovanović /

Димитрије Ђорђевић, успомене на прве дане у ослобођеном Нишу

         Dimitrije Đorđević, remembering the first days of freedom in liberated Niš

 

Александар Ђорђевић / Aleksandar Đorđević /

Старо српско кривично право у Душановом законику

         Аncient serbian criminal law of car Dušan’s legal code

 

Владимир Вучковић  / Vladimir Vučković /

Aрхимандрит Данило Синко 1895-1959.

         Archimandrite Danilo Sinko 1895-1959.

 

Данијел Спасојевић  / Danijel Spasojević /

Сто седамдесет година од доношења првог српског устава

         The one hundered and seventieth anniversary of the first Serbian constitution

 

Бобан Јанковић / Boban Janković /

Откривање споменика ослободиоцима Ниша на Tргу краља Милана

         The unveiling of the monument in honor of the liberators of Niš in the town’s
         central square of King Milan

 

Натали Величковић  / Natali Veličković /

Удружење учитеља града Ниша – историјат и развој

         The teachers’ association of the city of Niš – its history and development 

Прикази  / Reviews /

 

Љиљана Ђуровић  / Ljiljana Đurović /

Дани европске културне баштине – учешће Историјског архива Ниш

         The days of the European cultural heritage – the participation on the part of
         the Historical Archive of Niš

 

Невена Карабашевић  / Nevena Karabašević /

Еснаф терзијско – абаџијски у Нишу

         The Tailors’ guild of Niš

 

Ивана Јовановић  / Ivana Jovanović /

Окружна банка и Инвест банка АД Београд у Нишу – архивска грађа

         The District Bank and Invest Bank, SC – the archival view

 

Марина Ранковић  / Marina Ranković /

Четрдесет година Филмских сусрета у Нишу

         The fortieth anniversary of the Film Festival in Niš

 

Мица Ђенић  / Mica Đenić /

Збирка позивница 1890-1941.

         А collection of invitations 1890-1941.

 

ПЕШЧАНИК  III
 

Штампање трећег броја часописа омогућили су:

 СКУПШТИНА ГРАДА НИША
(по пројекту који је усвојио Савет за културу Скупштине града Ниша)

 МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И МЕДИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

·   П  Е  Ш  Ч  А  Н  И  К   ·

  Часопис за историографију, архивистику и хуманистичке науке

 

Издавач:  Историјски архив града Нишa

Главни и одговорни уредник :  Иванка Станчевски

Редакција : проф. др Зоран Ђорђевић · проф. др Радивој Радић доц. др Ема Миљковић доц. др Наталија Јовановић · мр Гордана Милошевић Вјера Митровић  ∙ Љубодраг Поповић Мица Ђенић ∙ Љиљана Ђуровић ∙ Миљана Ђорђевић  мр Радоје Костић ∙ ________________________________________________________

Уредник :  Мица Ђенић

Технички уредник :  Бобан Јанковић

Лектор :  Миљана Ђорђевић

Компјутерска обрада: Бобан Јанковић

Ликовно решење насловне стране :  Славољуб Станковић

 Штампа : Свен, Ниш

Тираж : 300 примерака

 ISSN 1451-6373

 

ИСТОРИЈСКИ  АРХИВ ГРАДА НИША

 

ПЕШЧАНИК  III

 

Часопис за историографију, архивистику

и хуманистичке науке

 НИШ  · 2005 ·

 

 

НИШ  · 2005 ·

 

HISTORICAL ARCHIVE OF NIS

 SANDGLASS  III

 

Magazine for historiography, archivistics and
humanistic sciences

 

NIS · 2005 ·

 

 

            

 

 

 
   
Историјски архив Ниш
Србија, 18000 Ниш, Тврђава б.б.
тел/факс: (+381 18) 515-608; 515-609, E-mail: arhivnis@open.telekom.rs